Αρχική Σελίδα Πρακτική Άσκηση

PostHeaderIcon Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ – ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ

 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριων είναι εξάμηνη και αμειβόμενη και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων προγραμμάτων.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν, αφορούν την πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ.

  • - Η αμοιβή των φοιτητών/τριών καθορίζεται από την αριθμ. Ε5/4825/16.06.86 απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, πρέπει να αμείβεται με το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
  • - Η επιχείρηση/φορέας απασχόλησης υποχρεούται να καταβάλλει στον ΕΦΚΑ ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου, σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης του/της ασκούμενου/νης.
  • - Η επιχείρηση/φορέας απασχόλησης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο/ασκούμενο φοιτητή μηνιαίως, το ποσό της αποζημίωσης. Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και φορείς που δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα, μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα επιχορήγησης πρακτικής άσκησης του ΟΑΕΔ που επιχορηγεί την επιχείρηση σε ποσοστό 50% επί της καταβληθείσας αποζημίωσης (για τον τρόπο καταβολής ο εργοδότης ενημερώνεται από τον ΟΑΕΔ της περιοχής του).
  • - Στις θεσμοθετημένες θέσεις του δημόσιου τομέα, η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 176,06 € και καταβάλλεται από το φορέα απασχόλησης. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ.
 • Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, υπάρχει αναρτημένος πίνακας ενδεικτικών εταιρειών ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιο τομέα, στις οποίες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να ασκηθούν.
 • Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, σε επιχειρήσεις σχετικού αντικειμένου, σε τεχνικά γραφεία μελετών και κατασκευών, σε εργαστήρια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε κέντρα εφαρμοσμένης έρευνας και άλλους σχετικούς κλάδους εργασίας.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει:

  • - Να βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών του
  • - Να έχει περάσει τα 10 από τα 14 μαθήματα ειδικότητας (Γ.Σ. πρ. 4η/12-11-13 θέμα 2ο)
  • - Να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του

 

Β. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αιτούνται τη βεβαίωση πρακτικής και να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκησης, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Κάθε φοιτητής/τρια του τμήματος που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμεί να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση, θα πρέπει να ακολουθήσει τις κάτωθι ενέργειες:

  • Να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση για πρακτική άσκηση (έντυπο Ε1), ώστε η γραμματεία σε εύλογο χρόνο να εκδώσει τη βεβαίωση πρακτικής άσκηση(η κατάθεση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά).
  • Να έρθει σε συνεννόηση με επιχείρηση/φορέα απασχόλησης και να λάβει την θετική του απάντηση (έντυπο Ε3) και αμέσως μετά,
  • Να υπογράψει την ειδική σύμβαση απασχόλησης ΠΑ (έντυπο Ε4, εις τετραπλούν), με ημερομηνία έναρξης, σε συνεννόηση με τον φορέα. (Η σύμβαση μετά την υπογραφή της από τον/την φοιτητή/τρια και τον φορέα απασχόλησης, υπογράφεται και από τον Πρόεδρο του τμήματος).
  • Να αποστείλει στη γραμματεία ταχυδρομικώς, μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση (Ε4 εις τετραπλούν), τη βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα απασχόλησης (έντυπο Ε3) καθώς και την υπεύθυνη δήλωση για τη διασφάλιση δημόσιας υγείας (έντυπο Ε2).
  • Η γραμματεία, επαναπροωθεί με διαβιβαστικό έγγραφο, στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα απασχόλησης ή του/της φοιτητή/τρια, τρία (3) αντίτυπα της υπογεγραμμένη σύμβαση, τη βεβαίωση πρακτικής άσκησης καθώς και το βιβλιάριο πρακτικής.
 • (Όλα τα έντυπα επισυνάπτονται παρακάτω και είναι προσβάσιμα στους φοιτητές)

  Κάθε ημερομηνία του χρόνου είναι διαθέσιμη για έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ, εφόσον οι επιχειρήσεις/φορείς στους οποίους θα διεξαχθεί η πρακτική άσκηση, μπορούν να απασχολήσουν, με πλήρες ωράριο τον/την φοιτητή/τρια (5ήμερο – 8ωρο).

 

Γ. ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια θεωρείται πως ολοκληρώνει την πρακτική του/της άσκηση όταν έχει  πραγματοποιήσει επιτυχώς, 6 μήνες ή 150 ημέρες απασχόλησης.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης και εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 40 ημερών, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς στη γραμματεία του τμήματος, τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα:

- Βεβαίωση επιτυχούς υλοποίησης πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από την επιχείρηση/φορέα απασχόλησης

- Ένσημα 6 μηνών απασχόλησης από τον ΕΦΚΑ και

- Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης, υπογεγραμμένο από τον ίδιο και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον επόπτη της επιχείρησης/φορέα.

Η γραμματεία, ελέγχει τα παραληφθέντα έγγραφα, η επιτροπή πρακτικής άσκησης καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος, εγκρίνουν και υπογράφουν για την επιτυχή λήξη της. 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω και άλλων προγραμμάτων.

 1. ΕΣΠΑ: Πρακτική άσκηση εντός Ελλάδας.
 2. ERASMUS: Πρακτική άσκηση εκτός Ελλάδας.

Πληροφορίες:http://work.teiemt.gr/

Πληροφορίες:http://erasmus.teiemt.gr/index.php/el/

Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Γεώργιος Βυθούλκας (geovyth@chem.ihu.gr)

 

 

Δ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

(Κάντε κλικ για λήψη των εντύπων και εκτύπωση)

Ε1. Αίτηση για Πρακτική Άσκηση

Ε2. Υπεύθυνη δήλωση για τήρηση κανόνων διασφάλισης της δημόσιας υγείας

Ε3. Βεβαίωση Αποδοχής φορέα απασχόλησης

Ε4. Ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης (εις τριπλούν)

 

Περισσότερα Άρθρα...