Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας - Ορολογία

PostHeaderIcon Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας - Ορολογία

Το μάθημα Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας – Ορολογία αποτελείται από δύο μέρη: α) το Θεωρητικό και β) το Εργαστηριακό.

α) Θεωρητικό μέρος μαθήματος

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές διδάσκονται μεθόδους κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου καθώς επίσης μεθόδους παραγωγής προφορικού λόγου μέσω της διδασκαλίας ειδικών κειμένων που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου.

β) Εργαστηριακό μέρος μαθήματος

Στο εργαστηριακό μέρος οι φοιτητές διδάσκονται την ανάπτυξη του γραπτού λόγου, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Τεχνικού και Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου (Technical and Academic Writing Skills) μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές και τύπους. Συγκεκριμένα διδάσκονται οι εξής εργαστηριακές ασκήσεις:

1η εργαστηριακή άσκηση

Επαναληπτικά μαθήματα γραμματικών και μορφο-συντακτικών φαινομένων: Χρόνοι, Βοηθητικά Ρήματα, Παθητική Φωνή, Υποθετικές Προτάσεις, κ.α.

2η εργαστηριακή άσκηση

The Structure of a Paragraph, Characteristics (Awareness of the Reader, Unity, Style, Coherence, etc.), Features of Academic Writing.

3η και 4η εργαστηριακή άσκηση

Methods of Paragraph Development

Definition, General to Specific, Using Examples, Classification, Logical division, Process Description, Problem Solution, Cause and Effect, Comparison and Contrast, Data-Comment, Hypothesis, Prediction.

5η εργαστηριακή άσκηση

Letter writing

Application Letters, (Applying for a Scholarship, Job), Letters of Complaints, Letters to Authorities/Editors, Job Application form & CV.

6η εργαστηριακή άσκηση

Report Writing, Report on a Laboratory Experiment, Progress Report, Assessment Report , Survey Report, Reporting Improvements and Changes.

7η εργαστηριακή άσκηση

Note Taking, Abbreviations - Ways of Abbreviating Words, Writing Summaries, Writing a Memo.

8η εργαστηριακή άσκηση

Essay & Project Writing, Synthesis Steps.

9η εργαστηριακή άσκηση

Writing a research paper- Structure, Abstract, Introduction, Method, Material, Results, Discussion, Conclusion.

10η εργαστηριακή άσκηση

Reference –Bibliography, The Harvard System - The Cambridge System, Direct Quotation, Paraphrase, Electronic Sources.

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών αποτελεί συνισταμένη της συμμετοχής τους σε εργασίες που καλούνται να κάνουν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου καθώς και ενός ΤΕΣΤ επί της διδαχθείσας ύλης που δίνεται με τη λήξη του εξαμήνου.

Στους φοιτητές που επιθυμούν να αξιολογηθούν μέσω εργασιών δίδεται η δυνατότητα να εργασθούν πάνω σε μία δημοσιευμένη ερευνητική εργασία  της ειδικότητας τους, απαντώντας σε μία σειρά ερωτήσεων που καλύπτουν τη διδαχθείσα ύλη, με τίτλο Studying a Scientific Paper, μεμονωμένα είτε σε ομάδες.

Κείμενα που διδάσκονται για την εμπέδωση των προαναφερθέντων γλωσσικών φαινομένων είναι τα εξής:

Coal and Petroleum, Plastics, Construction Specifications for Pipe-Line Pressure Testing, Greenhouse Effect, Building and Technology-Los Cabos has a New Desalination Plant, Car Sales Contract in August, Liquid Pumps, Environmental Contamination, Concerns over Chemicals in Household Plastic.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση της διδασκαλίας του Τεχνικού  και Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα (Technical & Academic Writing in English) έχει γίνει στα πλαίσια των διαφόρων αλλαγών στο επιστημονικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι, με το σκεπτικό ότι στις ημέρες μας πολλές φορές η αποδοτικότητα των σπουδαστών στην επαγγελματική τους ζωή θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις ειδικές γνώσεις στον τομέα εργασίας τους αλλά  και από την ικανότητά τους  να εκφράζουν σκέψεις και να μεταδίδουν πληροφορίες στον προφορικό και στον γραπτό λόγο.

Στόχος της καινοτομίας αυτής είναι να προσανατολισθεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην αγορά εργασίας και στον επιχειρηματικό χώρο διευρύνοντας τους ορίζοντες επικοινωνίας των σπουδαστών και αμβλύνοντας ή ελαχιστοποιώντας  τα εμπόδια επικοινωνίας στη φοιτητική και στην επαγγελματική τους ζωή με την καλή χρήση του γραπτού λόγου. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο κατανοητό, ότι σε επίπεδο στελεχών ο συνεπής χειρισμός της ορολογίας σε συνδυασμό με τις καλές γλωσσικές δεξιότητες στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου (Reading & Writing skills) είναι το κλειδί στην επικοινωνία.

 

Books used :

1. Panourgia, E. (2006). Grounding in Technical and Academic Writing in English. (2nd Edit.) Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ΑΘΗΝΑ ( Workshop)

2. Panourgia, E. (2008). Developing Technical and Academic Writing Skills in English- Theory and Practice, Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα.(Theory)