PostHeaderIcon ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΥΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

ΤΜΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜ601

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6Ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΥΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

 

Εργαστηριακές ασκήσεις

2

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

5

5,5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

           

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι α) η παροχή πληροφοριών για την μεταφορά και αποθήκευση καυσίμων, μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων μεταφοράς χαμηλής πίεσης. β) η διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών που διέπουν την Βιομηχανία μεταφοράς καυσίμων, σε συνδυασμό με την ασφαλή ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

-          Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

-          Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-          Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-          Αυτόνομη εργασία

-          Ομαδική εργασία

-          Επίδειξη κοινωνικής, και επαγγελματικής υπευθυνότητας

-          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαλέξεις:

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων. Μεταφορά αποθήκευση και διανομή φυσικού αερίου (  υψηλής πίεσης μέσης και χαμηλής) . Διατάξεις ασφαλείας. L.P.G. Μεταφορά, κανόνες σχεδίασης, είδη δεξαμενόπλοιων, εγκαταστάσεις παραλαβής L.P.G. Υγρά καύσιμα. Δεξαμενές, επιλογή δεξαμενών, δεξαμενές υπό πίεση, αποθήκευση με εγκατάσταση ψύξεως, δίκτυα μεταφοράς υγρών καύσιμων στην Ελλάδα. Μεταφορά αργού πετρελαίου δια μέσου αγωγού. Διατάξεις ασφαλείας, νομοθεσία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση ΤΠΕ στις διαλέξεις.

Χρήση ΤΠΕ για την παρουσίαση από φοιτητές των εργασιών που εκπονούν.

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

72 ώρες

Εργαστηριακές  Ασκήσεις

48 ώρες

Εκπαιδευτική επίσκεψη

5 ώρες

Μελέτη ύλης

35 ώρες

Εκπόνηση μελέτης (project)

5 ώρες

   
   
   
   

Σύνολο Μαθήματος

165 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι πολλαπλοί.

-          Στο θεωρητικό τμήμα του μαθήματος η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι προαιρετική, η τελική εξέταση είναι γραπτή, γίνεται στο τέλος του εξαμήνου και περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους, σύντομων απαντήσεων και επίλυσης προβλημάτων. (80% της τελικής βαθμολογίας)

-          Οι φοιτητές προαιρετικά, έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τον βαθμό τους με την εκπόνηση εργασίας θέματος σχετικού με το μάθημα, αντικειμένου. Η παρουσίαση της εργασίας γίνεται δημόσια, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και οι φοιτητές οφείλουν να απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις του κοινού. (20% της τελικής βαθμολογίας)

-          Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος είναι υποχρεωτικό. Πριν την πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης, γίνεται παρουσίαση με ΤΠΕ του θεωρητικού υπόβαθρου που πρέπει να υπάρχει για την παρακολούθηση, ακολουθεί προφορική συζήτηση-εξέταση με ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και των βασικών εννοιών. (20% της τελικής βαθμολογίας). Στο τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής παραδίδει γραπτά το αποτέλεσμα της δοκιμής.

-          Ο τελικός βαθμός  λαμβάνεται από την γραπτή τελική εξέταση που διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων.(80% της τελικής βαθμολογίας).

Έτσι,

Το 60% της τελικής αξιολόγησης αποτελεί ο βαθμός που λαμβάνεται από την θεωρία του μαθήματος και το  υπόλοιπο 40% ο βαθμός από το εργαστηριακό μέρος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην αρχή του μαθήματος και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία :

  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ,Εσωτερικές εγκατατάσεις φυσικου αερίου με πίεση έως 1 bar, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΔΕΠΑ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝ 1473
  • NFPA 59A STANDARD FOR THE PRODUCTION, STORAGE AND HANDLINH OF LNG 2006 EDITION.
  • EUROPEAN STANDARD EN 1532