PostHeaderIcon ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

ΤΜΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π504

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5Ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

4

 

Εργαστηριακές ασκήσεις

3

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

7

7,5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 
           

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς:

Να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη λειτουργία των μονάδων πρωτογενούς και δευτερογενούς επεξεργασίας του αργού πετρελαίου. Σκοπός του μαθήματος είναι η διδιασκαλία της λειτουργίας μονάδων απόσταξης αργού, μονάδων εξευγενισμού (αποθείωσης) ενδιάμεσων προϊόντων (straightrun) αργού, μονάδων σταθεροποίησης και αναμόρφωσης βενζινών, μονάδων πυρόλυσης (FCC) κλασμάτων αργού, μονάδων παραγωγής ισχυρά αντικροτικών συστατικών βενζινών (μονάδες ισομερισμού, αλκυλίωσης ή πολυμερισμού), μονάδων ανάμιξης για παραγωγή τελικών προϊόντων καθώς και λοιπών βοηθητικών μονάδων εντός του διυλιστηρίου.

Να είναι σε θέση να ελέγχουν την ποιότητα και τις προδιαγραφές του αργού πετρελαίου από την εξόρυξή του έως και την εισαγωγή του προς επεξεργασία στο διυλιστήριο.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

-          Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

-          Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

-          Λήψη αποφάσεων

-          Αυτόνομη εργασία

-          Ομαδική εργασία

-          Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

-          Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-          Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαλέξεις:

Εισαγωγή στην Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου. Αποθέματα και διάθεση μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Σύσταση, ταξινόμηση, φυσικές και χημικές ιδιότητες πετρελαίου και έλεγχος αυτών. Διεργασίες ατμοσφαιρικής απόσταξης, απόσταξης κενού και λοιπών αποστακτικών διεργασιών πετρελαίου. Διεργασίες αποικοδόμησης μορίων (θερμική, καταλυτική πυρόλυση και υδρογονοπυρόλυση). Διεργασίες αναμόρφωσης μορίων (αναμόρφωση). Διεργασίες αναδόμησης μορίων (ισομερισμός, αλκυλίωση, πολυμερισμός). Διεργασίες εξευγενισμού (υδρογονοθεραπεία, υδρογονοκατεργασία).

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι καλύπτουν δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών, εμπειρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του αργού πετρελαίου και την αξιολόγησή και ταξινόμησή του. Ο έλεγχος του αργού γίνεται:

-          για διαπίστωση της μοριακής του δομής (παραφινικό, ναφθενικό ή αρωματικό χαρακτήρα),

-          της πυκνότητά του (Ειδικό βάρος 60 οF, API βαρύτητα 60 οF),

-          για εύρεση του ποσοστού των ξένων προσμείξεων που περιέχονται σε αυτό (ενώσεις θείου, αζώτου, νερού, αλάτων κτλ),

-          για τον προσδιορισμό απόδοσης (%w/w ή %v/v) των λαμβανομένων αποσταγμάτων και του υπολείμματος (παραλαβή κλασμάτων από μονάδα απόσταξης 14-18 θεωρητικών δίσκων και σχεδίαση ΤΒΡ καμπύλης απόσταξης)

-          για τον προσδιορισμό και άλλων ιδιοτήτων του όπως, σημείο ροής, ιξώδες, τάση ατμών, αριθμός οξύτητας κτλ.

Στο εργαστήριο επίσης, διδάσκονται υπολογιστικά μοντέλα (χρήση προγρ. Excel) για ανάμιξη διαθέσιμων συστατικών προς ικανοποίηση προδιαγραφών παραγωγής τελικών προϊόντων.

Τέλος, διεξάγονται καταλυτικές αντιδράσεις (π.χ. υδρογόνωση υποστρώματος n-οκτενίου προς οκτάνιο) σε αντιδραστήρα ασυνεχούς λειτουργίας με μεταβαλλόμενες πειραματικές παραμέτρους και ελέγχεται ο βαθμός μετατροπής, η εκλεκτικότητα και η συχνότητα επανάληψης καταλυτικού κύκλου της αντίδρασης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση ΤΠΕ στις διαλέξεις.

Χρήση ΤΠΕ για την παρουσίαση από φοιτητές των εργασιών που εκπονούν.

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

80 ώρες

Εργαστηριακές  Ασκήσεις

60 ώρες

Εκπαιδευτική επίσκεψη

5 ώρες

Μελέτη ύλης

70 ώρες

Εκπόνηση μελέτης (project)

10 ώρες

   
   
   
   

ΣύνολοΜαθήματος

225 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι πολλαπλοί.

-          Στο θεωρητικό τμήμα του μαθήματος η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι προαιρετική, η τελική εξέταση είναι γραπτή, γίνεται στο τέλος του εξαμήνου και περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους, σύντομων απαντήσεων και επίλυσης προβλημάτων. (80% της τελικής βαθμολογίας)

-          Οι φοιτητές προαιρετικά, έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τον βαθμό τους με την εκπόνηση εργασίας θέματος σχετικού με το μάθημα, αντικειμένου. Η παρουσίαση της εργασίας γίνεται δημόσια, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και οι φοιτητές οφείλουν να απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις του κοινού. (20% της τελικής βαθμολογίας)

-          Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος  είναι υποχρεωτικό. Πριν την πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης, γίνεται παρουσίαση με ΤΠΕ του θεωρητικού υπόβαθρου που πρέπει να υπάρχει για την παρακολούθηση, ακολουθεί προφορική συζήτηση με ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και των βασικών εννοιών. Στο τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής παραδίδει γραπτά το αποτέλεσμα. Ο τελικός βαθμός  λαμβάνεται από την γραπτή τελική εξέταση που διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων. 

Έτσι,

Το 60% της τελικής αξιολόγησης αποτελεί ο βαθμός που λαμβάνεται από την θεωρία του μαθήματος και το  υπόλοιπο 40% ο βαθμός από το εργαστηριακό μέρος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην αρχή του μαθήματος και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία :

 • Ν.Νικολάου, Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου, Καβάλα 2009, ISBN: 978-960-931336-0
 • Εργαστηριακές σημειώσεις Χημείας και Τεχνολογίας Καυσίμων, Α. Λαζαρίδου ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα 2015
 • Σ.Στούρνας, Ε.Λόης, Φ.Ζαννίκος, Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών, Αθήνα 2007
 • Γ. Κυριακόπουλος, Τεχνολογία Καυσίμων, Αθήνα 1977
 • Ν.Νικολάου,Α.Χριστοφορίδης,Α.Μητρόπουλος, Τεχνολογία καυσίμων και Λιπαντικών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΟΕΔΒ, Αθήνα 2000
 • Rajesh J. Shah, Fuels and Lubricants Handbook, June 2003
 • The Chemistry and Technology of Petroleum, Fifth Edition, James G. Speight, 2014
 • Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants by R. A. Nadkarni, English, July 2000