PostHeaderIcon ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

ΤΜΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π505

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

5

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

eclass.teikav.edu.gr/PTD113

           

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Σκοπός του μαθήματος είναι α) η παροχή πληροφοριών για την παραγωγή και τις ιδιότητες των προϊόντων πετρελαίου και ειδικότερα των λιπαντικών, β) η διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών που διέπουν την Πετροχημική Βιομηχανία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων – Πράσινη Χημεία.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Λιπαντικά -Εισαγωγή, Παραγωγή, Κατάταξη λιπαντικών με βάση την προέλευση και την φυσική κατάστασή τους, Ορυκτέλαια (Λάδια), Λιπαντικά Λίπη (Γράσσα), Συνθετικά Λιπαντικά, Ιδιότητες των Λιπαντικών, Χρήσεις – Αναγέννηση Χρησιμοποιημένων Λιπαντικών

Πετροχημικά- Εισαγωγή στην Πετροχημική Βιομηχανία (ΠΒ), Καταλυτικό cracking - παραγωγή βασικών οργανικών προϊόντων (αιθυλενίου, προπυλενίου, βουταδιενίου, βενζενίου, τολουενίου κ.α.), Άλλες ΒΠΜ: οξείδωση, νίτρωση, σουλφόνωση, υδρογόνωση, εστεροποίηση, αλογόνωση κ.α. - Οι πρώτες ύλες της ΠΒ: πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο, εναλλακτικές πρώτες ύλες, Η διεπιφάνεια Διυλιστηρίου Πετρελαίου/Πετροχημικού Συγκροτήματος, Εναλλακτικές λύσεις για την εξέλιξη της ΠΒ: νέες πηγές πρώτων υλών, νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα, Πράσινη Χημεία

Εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο κλειστού δοχείου PENSKY-MARTENS(αυτόματη) EN 2719 / ASTM D-93 -Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο ανοιχτού δοχείου ClevelandEN 2719 /ASTM D-92
 • Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο κλειστού δοχείου TAGENISO 1516 /ASTMD-56
 • Προσδιορισμός νερού σε προϊόντα πετρελαίου με την κουλομετρική μέθοδο KARL-FISCHERISO 12937/ASTM D-1744
 • Προσδιορισμός νερού με απόσταξη ΕΝ 1428 / ASTMD-95
 • Σημείο Θόλωσης, ΙSΟ 3015/ASTMD-2500
 • Σημείο Ροής, ISO 3016 /ΑSTMD-97
 • Προσδιορισμός ΤΒΝ (totalbasenumber) σε προϊόντα πετρελαίου Α.S.T.M. D 2896
 • Προσδιορισμός ΤAΝ (totalacidnumber) σε προϊόντα πετρελαίου Α.S.T.M. D 664
 • Προσδιορισμός χρώματος σεπροϊόντα πετρελαίου ISO 2049 /ASTM 1500
 • Ανθρακούχ υπόλειμμα κατά RamsbottomISO 4262/ASTMD-524
 • Διείσδυση κώνου στα λιπαντικά λίπη ΕΝ 1426 / ASTMD-217
 • Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους ENISO 3104 /ASTMD-445
 • Σημείο ανιλίνης, μέθοδος Β (thinfilm) ΙSO 2977 meth.B/ASTMD-611
 • Ιξώδες κατά Saybolt ASTM D-88

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση ΤΠΕ (παρουσιάσεις) στις διαλέξεις

Παρουσίαση εργασιών με χρήση ΤΠΕ

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Εργαστηριακές Ασκήσεις

30 ώρες

Εκπόνηση μελέτης- ανάλυση βιβλιογραφίας

30 ώρες

Μελέτη

80 ώρες

   
   
   
   
   

ΣύνολοΜαθήματος

180 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Το μάθημα περιλαμβάνει 2 ώρες εργαστηριακή άσκηση εβδομαδιαία. Οι ασκήσεις είναι υποχρεωτικές, και οι φοιτητές παραδίδουν σύντομη αναφορά.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίδονται βιβλιογραφικά θέματα σχετικά με προϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας. Η εκπόνηση των θεμάτων γίνεται από ομάδα 2-3 φοιτητών. Η εργασία παρουσιάζεται στο τέλος του εξαμήνου και οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν σχετικές με το θέμα τους ερωτήσεις.

Η τελική γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού-λάθους και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης.

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: Τελική Βαθμολογία =  0.4 x (Βαθμολογία Εξέτασης) + 0.2 x (Παρουσίαση Εργασίας) + 0.4 x (Βαθμολογία Εργαστηρίου).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία :

 • “Χημεία και Τεχνολογία Προϊόντων Πετρελαίου», Νικολάου Ν. , Σημειώσεις ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
 • «Καύσιμα, λιπαντικά», Ειρήνη Σιδερίδου, Δημήτρης Σ. Αχιλιάς, Δημήτρης Ν. Μπικιάρης, Ζήτη, 2011
 • “ Chemistry and Technology of Lubricants”, Roy M. Mortier, Malcolm F. Fox Stefan T. Orszulik Editors, Springer
 • “Chemistry of Petrolechemical Processes”, Sami Matar and Lewis F. Hatch, Elsevier