PostHeaderIcon ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

ΤΜΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π704

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

4

4,5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 
           

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Τα πολυμερή υλικά χρησιμοποιούνται σήμερα σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Οι πρώτες ύλες των πολυμερών υλικών λαμβάνονται εκτός ελαχίστων από το πετρέλαιο. Το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα πεδίων, αρχής γενομένης από τις πρώτες ύλες, (μονομερή), τον πολυμερισμό, (πολυμερή), την δημιουργία μειγμάτων πολυμερισμένης ύλης και προσθέτων, την μορφοποίηση και την ανακύκλωση. Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος έχουν βασική γνώση στο ευρύ αυτό γνωστικό πεδίο. Η θεωρητική αλλά και εργαστηριακή αυτή γνώση δίδει την δυνατότητα στους φοιτητές  να μπορούν να συγκεντρώσουν και να ερμηνεύσουν στοιχεία του αντικειμένου μεταδίδοντας γνώσεις, διαχειριζόμενοι καταστάσεις - προτείνοντας λύσεις σε θέματα πολυμερών υλικών, προβάλλοντας σχετικά προϊόντα, κλπ.. Το μάθημα στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών, διατρέχοντας το πεδίο των πολυμερών από τις πρώτες ύλες έως την ανακύκλωσή τους ως προς την ορθολογική διαχείριση πρώτων υλών και χρησιμοποιημένων προϊόντων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

-         Αυτόνομη εργασία

-         Ομαδική εργασία

-         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

-         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

-         Λήψη αποφάσεων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη δομή και στις ιδιότητες των πολυμερών. Τεχνικές πολυμερισμού. Πολυμερισμός, πολυσυμπύκνωση, πολυπροσθήκη. Θερμοπλαστικά, ελαστομερή, θερμοσκληρυνόμενα. Τεχνικές πολυμερισμού. Πολυμερή από φυσικές πρώτες ύλες. Ιδιότητες πολυμερών. Προπαρασκευή υλικών, πρόσθετα. Μορφοποίηση πολυμερών. Πολυμερή ενισχυμένα με ίνες. Διογκωμένα πολυμερή. Ανακύκλωση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26 ώρες

Φροντιστηριακές Ασκήσεις

26 ώρες

Μελέτη ύλης

50 ώρες

   
   
   
   
   
   

ΣύνολοΜαθήματος

102 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

-         Γραπτή εξέταση στην θεωρία με ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και των βασικών εννοιών και επίλυση προβλημάτων κλιμακούμενης δυσκολίας

-         Γραπτή εξέταση στο εργαστήριο

-         Φροντιστηριακές ασκήσεις

Το 60% της τελικής αξιολόγησης αποτελεί ο βαθμός της γραπτής εξέτασης στην θεωρία και το υπόλοιπο 40% ο βαθμός της γραπτής εξέτασης των φροντιστηριακών ασκήσεων

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην αρχή του μαθήματος

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία :

  • Winnacker - Küchler, Chemische Technologie, Band 6, Organische Technologie II, Carl Hanser Verlag München Wien 1982
  • Das Buch vom Erdöl, Deutsche BP Aktiengesellschaft Hamburg, 1978
  • Kunststoffe - Werkstoffe im Gespräch, Aufbau und Eigenschaften, BASF Aktiengesellschaft,  6700 Ludwigshafen
  • Würzburg, 1991
  • Αχιλλέας Χριστοφορίδης, Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών, Καβάλα 2009 
  • Π. Τσούρκα, Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1985

 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: