Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Χημεία και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου

PostHeaderIcon Χημεία και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου

Στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Φυσικού Αερίου - Υπολογιστικής Μετρολογικής Ανάλυσης και Διαχείρισης μελετώνται, μοντελοποιούνται και αναλύονται υπολογιστικά οι σημαντικότερες φυσικές, χημικές και ρευστομηχανικές ιδιότητες του φυσικού αερίου και των αερίων καυσίμων γενικότερα με στόχο:

 • Τον υπολογισμό των σημαντικότερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των αερίων με βάση τις εκάστοτε συνθήκες καθώς επίσης τη σύσταση των αερίων.
 • Την εξοικείωση των φοιτητών τόσο με τη χρησιμοποίηση των προτύπων μεθόδων (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κλπ) για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των αερίων όσο και με τις αρχές λειτουργίας μετρητικών και αναλυτικών συσκευών και του αντίστοιχου υπολογιστικού λογισμικού.

 XhmeiaKTexnolFA1-2

Εικόνα 1. Αέριος χρωματογράφος                         Εικόνα 2. Αίθουσα εργαστηρίου

Στα πλαίσια του εργαστηρίου διεξάγονται οι εξής εργαστηριακές ασκήσεις ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται από τους φοιτητές, κατά περίπτωση, το ανάλογο λογισμικό:

 • Εισαγωγή στην αέρια χρωματογραφία φυσικού αερίου, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυσικού αερίου – κανονικοποίηση και μετατροπές αποτελεσμάτων σύστασης.
 • Αέριος χρωματογράφος (GC-FID) – ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δείγματος ελληνικού φυσικού αερίου. Υπολογιστική ανάλυση προσδιορισμού μοριακής μάζας.
 • Περιγραφή μέτρησης και υπολογιστική ανάλυση: Α)  Πυκνότητας πραγματικού φυσικού αερίου με πυκνόμετρο τύπου δονούμενου κυλίνδρου και Β) σχετικής πυκνότητας/ειδικού βάρους πραγματικού φυσικού αερίου (μετρητής σχετικής πυκνότητας) σύμφωνα με το πρότυπο και ΕΝ ISO 12937.
 • Υπολογιστική ανάλυση προσδιορισμού πυκνότητας,  συντελεστή συμπιεστότητας, σχετικής πυκνότητας πραγματικού φυσικού αερίου με βάση την ποιοτική και ποσοτική του ανάλυση από τον αέριο χρωματογράφο.
 • Υπολογιστική ανάλυση και προσδιορισμός θερμογόνων  δυνάμεων, δεικτών Wobbe και φορτίου (ισχύος) φυσικού αερίου.
 • Υπολογιστική ανάλυση και προσδιορισμός παραμέτρων πλήρους και ατελούς καύσης φυσικού αερίου (θεωρητικής ποσότητας οξυγόνου, θεωρητικής/πραγματικής ποσότητας αέρα, συντελεστή περίσσειας αέρα (λ).
 • Υπολογιστική ανάλυση και προσδιορισμός σύστασης καυσαερίων φυσικού αερίου και κατασκευή τριγώνου καύσης του Ostwald.
 • Περιγραφή και υπολογιστική ανάλυση παραμέτρων ροής φυσικού αερίου, (παροχή μάζας – όγκου, ταχύτητα του ήχου, αριθμός Mach, Chocking).
 • Περιγραφή και υπολογιστική ανάλυση μέτρησης παροχής φυσικού αερίου με μετρητή τύπου διαφράγματος (Orifice/Venturi/Nozzle) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5167.
 • Περιγραφή και υπολογιστική ανάλυση μέτρησης παροχής φυσικού αερίου με μετρητή τύπου υπερήχων.
 • Περιγραφή και υπολογιστική ανάλυση μέτρησης παροχής φυσικού αερίου με μετρητή τύπου τουρμπίνας.
 • Υπολογιστική ανάλυση και προσδιορισμός σημείου δρόσου νερού και βαρύτερων υδρογονανθράκων φυσικού αερίου.
 • Υπολογιστική ανάλυση και προσδιορισμός ζήτησης φορτίου φυσικού αερίου στον οικιακό, εμπορικό  και βιομηχανικό τομέα.
 • Υπολογιστική ανάλυση και μοντελοποίηση πρόβλεψης ζήτησης φορτίου φυσικού αερίου στον οικιακό, εμπορικό  και βιομηχανικό τομέα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Φυσικού Αερίου επεκτείνονται πέρα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του φυσικού αερίου και των αερίων καυσίμων, σε ειδικότερα θέματα υπολογιστικής ανάλυσης, μοντελοποίησης και διαχείρισης ενέργειας καυσίμων, (π.χ. στοχαστική μοντελοποίηση, ανάλυση συστημάτων και πειραματική  προσομοίωση ενεργειακών ποσοτικών/ποιοτικών δεδομένων, πρόβλεψη – διαχείριση ζήτησης και κατανομής φυσικού αερίου/τηλεθέρμανσης κ.α., ανάλυση και εκτίμηση αβεβαιότητας, διαχείριση οικονομοτεχνικής επικινδυνότητας (ρίσκου), μη γραμμική δυναμική και χάος, κλπ.).

 XhmeiaKTexnolFA3

Εικόνα 3 – Υπολογιστική στοχαστική ανάλυση συστημάτων φυσικού αερίου – αποτελέσματα.

 

 Πρόσωπο επαφής για το εργαστήριο: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Παπαδόπουλος