Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Εγγραφή όσων δεν ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική εγγραφή τους

PostHeaderIcon Εγγραφή όσων δεν ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική εγγραφή τους

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής (ως 17/10/2018). Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος. Επιτυχών που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη για το συγκεκριμένο Τμήμα Επιτυχίας του.

Δικαιολογητικά

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης

Απλό Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο

Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για τα αγόρια).

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα υπάρξει ανακοίνωση για το πώς ο/η φοιτητής/τρια θα ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του/τηςκαι θα αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, κάρτας σίτισης, δήλωση μαθημάτων, δήλωση συγγραμμάτων κ.λπ.).

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ορίζεται η Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.